slide
Respijtzorg

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg: zorg aan een hulpbehoevende met als doel om diens mantelzorger(s) te ontlasten/vrijaf te geven.

Hoe kan ik als mantelzorger hulp bij de zorg krijgen?

Zorg voor een naaste kan zeer intensief zijn. Voor extra hulp kunt u een vrijwilliger of professionele zorgverlener inschakelen. Als mantelzorger heeft u ook af en toe vrije tijd nodig. U kunt dan een beroep doen op respijtzorg. Bij respijtzorg nemen professionele krachten of vrijwilligers uw zorgtaken (tijdelijk) over.

Extra hulp voor mantelzorger

Als u bij de mantelzorg extra hulp nodig heeft, kunt u een vrijwilliger of betaalde zorgverlener inschakelen. U kunt ook naar een organisatie voor mantelzorgondersteuning. Zij bieden niet alleen praktische informatie. Ook voor een gesprek, contact met andere mantelzorgers (lotgenotencontact), bijeenkomsten en cursussen kunt u daar terecht.

Respijtzorg: iemand anders neemt zorg tijdelijk over

Er zijn verschillende soorten respijtzorg. Een paar voorbeelden: Opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening. Hulp van een beroepskracht of vrijwilliger. Tijdelijke zorg, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Of regelmatig en langdurend, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Tijdelijke professionele verpleging en verzorging wordt in principe geregeld via de huisarts of de wijkverpleegkundige in de buurt.

Kosten respijtzorg

Sommige respijtzorg is gratis, zoals de hulp van vrijwilligers. Kosten van respijtzorg kunnen soms vergoed worden via: de Wmo voor zorg thuis; de Wet langdurige zorg (Wlz); Jeugdwet; de aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar; persoonsgebonden budget.